Sprostowanie

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 2 w Nowym Sączu niniejszym prostuje oczywistą omyłkę w określeniu terminu, jaki zakreślony został w Wezwaniu do Zgłaszania Wierzytelności”

W następujący sposób: w miejsce trzech (3) miesięcy, wprowadza się czasokres sześciu (6)miesięcy, liczonych od daty ostatniego ogłoszenia, stosownie do przepisu art. 465 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000r., Nr 94, poz. Lo37 z późn. zm..

Ogłoszenia te, ukazały się W Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 06 marca 2012r. oraz drugie ostatnie 23 marca 2012r.

SPROSTOWANIE