Sprzedaż ZCP Przewozy

Realizując kolejny etap sprzedaży ZCP „Przewozy” PKS w Nowym Sączu S.A. Likwidator zaprasza do udziału w licytacji kupna ZCP „Przewozy” PKS w Nowym Sączu S.A. z wyłączeniem nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 2.  Cena wywoławcza wynosi 3.200.000,- zł netto (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do biura Likwidatora  następujących dokumentów i oświadczeń:

 

1. aktualny odpis w właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie z rejestru działalności gospodarczej),

2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz obciążeniami tego majątku

3. zobowiązanie do pokrycia opłat od czynności cywilno - prawnych,

4. deklaracja o przejęciu pracowników na zasadzie art. 231 kp. (minimum 50 osób),

5. oświadczenie o gwarancji obowiązywania ZUZP na okres minimum 1 roku.

 

Dokumenty powyższe, powinny być dostarczone do dnia  17 lipca 2012r. do godz. 1200 do biura Likwidatora w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 2 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem „ZCP Przewozy PKS Nowy Sącz S.A.”

 

Oferenci winni wpłacić wadium w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 17 lipca  2012  r. na konto Przedsiębiorstwa o nr 57124047481111000048794442 w PKO S.A O/ Nowy Sącz.

Licytacja odbędzie się dnia 20 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Likwidatora.

Postąpienie wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Dokumentacja zawierająca szczegółowy opis przeznaczonej do zbycia ZCP wraz z wyceną środków trwałych tj. 70 sztuk autobusów, oraz Regulamin licytacji dostępne są w siedzibie Likwidatora od dnia 11 lipca 2012 r.

do pobrania: OGŁOSZENIE