Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. w likwidacji niniejszym ogłasza zamiar sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, tj. części przewozowej Spółki, w skład której wchodzą: środki transportu, majątek bazy transportowej zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 2 w Nowym Sączu oraz przejęcie obsługiwanych linii.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wiązać się z przejęciem części pracowników zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. w likwidacji,  na zasadzie art. 231 k.p.

Dodatkowo warunkiem zbycia przedsiębiorstwa jest zobowiązanie się nabywcy do zabezpieczenia ciągłości przewozów  na liniach obsługiwanych przez zbywcę.

Dokumentacja zawierająca szczegółowy opis przeznaczonej do zbycia części przedsiębiorstwa dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. w likwidacji od dnia 07.05.2012r. do 30.05.2012r. w godz. 7.00 – 14.00 (pok. 24).

Warunkiem udostępnienia w/w dokumentacji jest uprzednie podpisanie pisemnego zobowiązania do zachowania w poufności otrzymanych informacji.

Zamiar przystąpienia do negocjacji warunków umowy sprzedaży należy zadeklarować Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. w likwidacji w formie pisemnej do dnia 30 maja 2012r.  Spółka przewiduje składanie ofert częściowych
i wariantowych z możliwością zakupu części przewozowej z całością lub częścią majątku bazy.

 

 

POBIERZ