Wezwanie drugie

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225415, ("Spółka") ogłasza, że uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Nowym Sączu Spółka Akcyjna z dnia 09 lutego 2012r., otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Wyspiańskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, w terminie 3 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.

Ogłoszenie drugie, ostatnie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 23 marca 2012r.

Ogłoszenie drugie - ostatnie